ClickCease

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Dunico aan derden zoals opdrachtgevers, zoals overeengekomen of bekend gemaakt met een overeenkomst, offerte, opdracht en/of opdrachtbevestiging tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van zaken. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt van de hand gewezen.

 

Artikel 1: definities

 1. De opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Dunico een opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten en/of zaken te leveren.
 2. De opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Webxperts B.V. h.o.d.n. Dunico, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 66357586 (hierna: Dunico).
 3. De opdracht: de in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Dunico te bepalen werkzaamheden, waaronder mede begrepen verkopen en leveringen van zaken, die door Dunico verricht moeten worden en de voorwaarden waaronder deze werkzaamheden verricht moeten worden.

 

Artikel 2: offertes

 1. Elke offerte van Dunico omvat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de opdracht.
 2. Elke offerte van Dunico geeft inzicht in de prijsvormingsmethode die zij voor de opdracht hanteert, de betalingswijze en de betalingstermijnen en -condities.
 3. Elke offerte van Dunico heeft een geldigheidsduur van 30 dagen na ontvangst door de opdrachtgever, tenzij Dunico uitdrukkelijk anders heeft aangegeven.
 4. Alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaven van Dunico zijn vrijblijvend, tenzij Dunico uitdrukkelijk anders heeft aangegeven.
 5. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij Dunico uitdrukkelijk anders heeft aangegeven.

 

Artikel 3: overeenkomsten

 1. Overeenkomsten komen pas tot stand na (digitale) ondertekening door de opdrachtgever en door Dunico.
 2. Overeenkomsten en prijsopgaven gelden slechts voor de opdrachten waarvoor deze zijn overeengekomen en niet voor toekomstige opdrachten aan Dunico.
 3. Overeenkomsten kunnen na wederzijds goedvinden slechts gewijzigd worden voor zover Dunico dat uitdrukkelijk heeft aangegeven.

 

Artikel 4: duur en beëindiging

 1. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door de opdrachtgever of door Dunico schriftelijk worden beëindigd, onder opgave van reden en met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
 2. Indien de opdrachtgever tussentijds een overeenkomst met Dunico beëindigd is Dunico gerechtigd om betaling te vorderen in ruil voor de werkzaamheden die zij op grond van de overeenkomst voor de opdrachtgever heeft verricht, voor het moment dat de overeenkomst tussentijds wordt beëindigd.
 3. Dunico kan een overeenkomst onmiddellijk beëindigen indien de opdrachtgever niet behoorlijk of niet volledig voldoet aan zijn verplichtingen jegens Dunico of daarmee in strijd handelt. Dunico is in geen geval gehouden om enige vergoeding aan de opdrachtgever te betalen.
 4. De opdrachtgever en Dunico hebben het recht om deze overeenkomst, zonder een schriftelijke ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter, met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
 • De wederpartij een beroep doet op overmacht en de overmachtsperiode langer dan 3 maanden heeft geduurd of zodra vaststaat dat deze periode langer dan 3 maanden zal duren of;
 • Door de wederpartij surséance van betaling is aangevraagd dan wel de wederpartij in staat van faillissement is verklaard.

 

Ook hebben beide partijen het recht om deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de wederpartij een verplichting die voortvloeit uit en/of samenhangt met deze overeenkomst niet nakomt, welke niet-nakoming zo ernstig is, dat van de wederpartij voortzetting van deze overeenkomst in redelijkheid niet gevergd kan worden en de verzakende partij, na daarvoor in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft om deze verplichting na te komen of nalatig blijft geëigende stappen te ondernemen om dit te corrigeren.

 

Artikel 5: verplichtingen van Dunico

 1. Dunico zal bij het verrichten van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 2. Dunico heeft bij het verrichten van haar werkzaamheden de bevoegdheid om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Dunico is echter niet aansprakelijk voor de keuze en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersonen, behoudens opzet of grove schuld van Dunico.
 3. Het doen van onderzoek naar het bestaan van octrooi-, auteurs- en portretrechten van derden behoort niet tot de werkzaamheden, tenzij Dunico uitdrukkelijk anders heeft aangegeven.
 4. Dunico zal, indien overeengekomen, de website zo spoedig mogelijk activeren of op een overeen te komen datum.
 5. Indien de overeengekomen datum dreigt overschreden te worden, zal Dunico dit zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever melden. De opdrachtgever en Dunico komen bij voorbaat overeen dat zij in dat geval met elkaar in overleg zullen gaan.

 

Artikel 6: verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever en alle betrokkenen verlenen Dunico zonder voorbehoud alle medewerking teneinde Dunico in de gelegenheid te stellen de opdracht zonder belemmeringen uit te kunnen voeren. Indien de opdrachtgever hier niet aan voldoet, is de opdrachtgever gehouden alle hierdoor ontstane kosten aan Dunico te vergoeden.
 2. Indien de opdracht door Dunico wordt uitgevoerd naar een door of namens de opdrachtgever vervaardigd ontwerp, staat de opdrachtgever in voor de deugdelijkheid van dat ontwerp, tenzij de opdrachtgever en Dunico uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. De opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Dunico van apparatuur, programmatuur en (elektronische) bestanden met het doel van gebruik, bewerking of verbetering. De opdrachtgever vrijwaart Dunico tegen elke aanspraak uit hoofde van een inbreuk op enig recht van een derde.
 4. De opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem aangeleverde (elektronische) bestanden, teksten en materialen juist zijn.

 

Artikel 7: programmatuur en gebruiksrecht

 1. Onder programmatuur wordt verstaan: alle op daartoe geëigende dragers vastgelegde, al dan niet voor machines leesbare instructies voor het doen functioneren van enige geautomatiseerde voorziening of voor het verwerken van gegevens daarin, alsmede rechtstreeks daarop betrekking hebbende documentatie en met inbegrip van voorbereidend en beschrijvend ontwerpmateriaal.
 2. De opdrachtgever verkrijgt het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht tot toepassing voor eigen gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie, tenzij de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders met elkaar overeen zijn gekomen.
 3. De programmatuur mag door de opdrachtgever uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de verwerkingseenheden en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daarover niets is overeengekomen wordt het gebruiksrecht van de opdrachtgever geacht te zijn verstrekt voor die verwerkingseenheden en aantal aansluitingen waarop de programmatuur voor de eerste keer werd gebruikt respectievelijk was aangesloten.
 4. Ander gebruik van de programmatuur, daaronder begrepen iedere vorm van beschikbaarstelling daarvan aan derden, is niet toegestaan.
 5. Enkel indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is de opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.
 6. Dunico is bevoegd tot het nemen van technische maatregelen ter bescherming van de programmatuur, terwijl de opdrachtgever is gehouden Dunico voor dat doel te allen tijde toegang tot de programmatuur te verschaffen.
 7. Onverwijld na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht van de programmatuur zal de opdrachtgever alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan Dunico retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat de opdrachtgever bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal de opdrachtgever van zodanige vernietiging aan Dunico onverwijld schriftelijk melding maken.

 

Artikel 8: programmatuur van toeleverancier

Indien en voor zover Dunico programmatuur van derden aan de opdrachtgever ter beschikking stelt, zullen, mits zulks door Dunico schriftelijk aan de opdrachtgever is meegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. Dunico zal deze voorwaarden in dat geval vooraf aan de opdrachtgever toezenden. De opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 9 millennium-bestendigheid

 1. Door Dunico vervaardigde datastructuren en algoritmen, hierna te noemen “code”, zijn millenniumbestendig.
 2. Onder millenniumbestendig wordt verstaan dat – voor zover het accepteren, opslaan, verwerken of presenteren van datums deel uitmaakt van de overeengekomen functionaliteit – noch de performance noch de functionaliteit wordt beïnvloed door datums voor, gedurende en na het jaar 2001 tot aan 31 december 2036.
 3. De garantie met betrekking tot millenniumbestendigheid geldt uitsluitend voor de door Dunico vervaardigde code en strekt zich niet uit tot bij de opdrachtgever aanwezige of door Dunico meegeleverde producten, software-componenten, interfaces of runtime-faciliteiten vervaardigd door de opdrachtgever of door derden.
 4. Dunico onderzoekt of verifieert de millenniumbestendigheid van bij de opdrachtgever aanwezige of door Dunico meegeleverde producten, software-componenten, interfaces of runtime-faciliteiten van opdrachtgever of van derden uitsluitend indien dat onderzoek uitdrukkelijk deel uitmaakt van de overeenkomst.

 

Artikel 10: aflevering, reclame en acceptatietest

 1. Dunico zal de te ontwikkelen programmatuur aan de opdrachtgever conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door Dunico uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen.
 2. De opdrachtgever dient de geleverde programmatuur bij aflevering, althans zo spoedig mogelijk, te (laten) testen, teneinde zich ervan te vergewissen of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, in het bijzonder of de programmatuur voldoet aan de overeengekomen functionele specificaties, een en ander ongeacht of reeds een acceptatietest heeft plaatsgevonden.
 3. Indien een (onderdeel van) de programmatuur niet voldoet aan de overeengekomen functionele specificaties, hierna aan te duiden met ‘defect’, dient de opdrachtgever dit defect, op straffe van verval van zijn rechten uit artikel 11, uiterlijk binnen één maand na levering van de programmatuur aan Dunico te melden. Dunico wordt geacht conform de overeenkomst te hebben geleverd indien en voor zover de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn van één maand melding heeft gemaakt van een defect.
 4. Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na terbeschikkingstelling of, indien een door Dunico uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is het de opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken.
 5. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur defecten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal de opdrachtgever Dunico hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.
 6. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur defecten bevat, zal de opdrachtgever Dunico uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de defecten informeren. Dunico zal zich naar beste vermogen inspannen om de gemelde defecten binnen een redelijke termijn te herstellen, onverminderd het bepaalde in artikel 11.

 

Artikel 11: defecten in programmatuur 

 1. Een defect kan slechts worden onderzocht en hersteld nadat de opdrachtgever het defect gedetailleerd omschreven bij Dunico heeft aangemeld overeenkomstig de procedures die Dunico hiertoe bekend heeft gemaakt en de opdrachtgever alle door Dunico noodzakelijk geachte informatie heeft verstrekt over de omstandigheden waaronder het defect zich heeft voorgedaan. Indien Dunico hiervoor geen procedures bekend heeft gemaakt, volstaat een schriftelijke mededeling van de opdrachtgever.
 2. Na afloop van de in artikel 10 lid 3 genoemde termijn is Dunico niet gehouden eventuele defecten te herstellen, tenzij er tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten dat als zodanig herstel omvat.
 3. Een defect kan slechts worden hersteld indien deze reproduceerbaar is.
 4. Dunico kan zijn gebruikelijke tarieven en de kosten van onderzoek en herstel in rekening brengen indien: – uit nader onderzoek blijkt dat geen sprake is van een defect in de door Dunico vervaardigde programmatuur; of – de defecten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld; of – de programmatuur door anderen dan Dunico is gewijzigd; of – er sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van opdrachtgever; of – er sprake is van andere niet aan Dunico toe te rekenen oorzaken, waaronder begrepen beperkingen, gebreken of tekortkomingen in apparatuur of programmatuur van anderen dan Dunico.
 5. Verminkte of verloren gegane gegevens worden niet hersteld.

 

Artikel 12: onderhoud van programmatuur  

 1. Dunico zal naar beste vermogen defecten herstellen in nieuwe versies van de programmatuur, onverminderd het bepaalde in artikel 11. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door Dunico te bepalen wijze en termijn aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
 2. Een defect wordt onderzocht op voorwaarde dat deze zich voordoet in een versie van de programmatuur die op dat moment door Dunico onderhouden wordt en de opdrachtgever alle door Dunico verstrekte wijzigingen en aanvullingen in die versie heeft aangebracht.
 3. Dunico zal bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan de opdrachtgever ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Dunico niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele defecten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot de betreffende oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan Dunico van de opdrachtgever verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met Dunico aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.
 4. Indien de opdrachtgever niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met Dunico is aangegaan, kan Dunico door de opdrachtgever niet gehouden worden op een later moment wel een onderhoudsovereenkomst met hem aan te gaan.

 

Artikel 13: meerwerk

 1. De werkzaamheden van Dunico die niet in de offerte aan de opdrachtgever zijn omschreven worden aangemerkt als meerwerk.
 2. Dunico zal het meerwerk voor zover mogelijk vooraf aan de opdrachtgever bevestigen.
 3. De opdrachtgever aanvaardt dat de planning van de werkzaamheden door Dunico kan worden beïnvloed als sprake is van meerwerk.
 4. Dunico zal het overeengekomen meerwerk afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening brengen.

 

Artikel 14: voorschot, facturering, betalingstermijn en bijkomende kosten

 1. Dunico zal voor aanvang van haar werkzaamheden een voorschot aan de opdrachtgever in rekening brengen. Het voorschot dient voor aanvang van de werkzaamheden door de opdrachtgever te zijn voldaan.
 2. Dunico zal haar werkzaamheden maandelijks aan de opdrachtgever in rekening brengen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. De facturen van Dunico dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van de facturen komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 15: onvoorziene omstandigheden

 1. De opdrachtgever draagt het risico van het door Dunico constateren van omstandigheden die een wezenlijke belemmering of bemoeilijking van de uitvoering van de werkzaamheden betekent, behoudens voor zover Dunico redelijkerwijs van de aanwezigheid van die omstandigheden op de hoogte was of op de hoogte behoorde te zijn.
 2. Indien zich tijdens de uitvoering van de werkzaamheden onvoorziene omstandigheden voordoen zullen de opdrachtgever en Dunico hierover zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden.
 3. Eventuele kosten die Dunico moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist ter beperking van de schade zullen door de opdrachtgever aan Dunico worden vergoed. Dit is slechts anders indien de omstandigheid naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van Dunico komt.

 

Artikel 16: ontoerekenbare tekortkomingen

 1. In aanvulling van al hetgeen in de wet en jurisprudentie onder ontoerekenbare tekortkomingen wordt verstaan, leveren ook de volgende omstandigheden ontoerekenbare tekortkoming van Dunico op:
 2. Tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstakingen of beëindiging van dienstverband, overeenkomst van opdracht of freelance-contract;
 3. Vertraging bij of tekortkoming door leveranciers.
 4. Indien de ontoerekenbare tekortkoming niet langer dan twee maanden duurt, behoudt Dunico zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleveren zich niet meer voordoen.
 5. Indien de ontoerekenbare tekortkoming langer dan twee maanden duurt, zijn zowel Dunico als de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Dunico behoudt zich alsdan het recht voor om betaling te vorderen in ruil voor de werkzaamheden die zij op grond van de overeenkomst heeft verricht voordat is gebleken van de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleverden.

 

Artikel 17: eigendomsvoorbehoud

Alle door Dunico geleverde en nog te leveren zaken waaronder mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, programmatuur en (elektronische) bestanden blijven uitsluitend eigendom van Dunico, totdat alle vorderingen die Dunico op de opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in art. 3:92 lid 2 BW, volledig zijn betaald.

 

Artikel 18: intellectueel eigendom

Dunico behoudt zich het recht voor de door de verrichte werkzaamheden toegenomen of opgedane kennis in de breedste zin des woords voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie over of van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 19: vertrouwelijkheid

 1. Dunico en de opdrachtgever zullen zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst over en weer strikte geheimhouding betrachten omtrent al hetgeen hen bekend is ten aanzien van de kennis, benchmarkgegevens, zaken en belangen van de wederpartij in de breedste zin des woords, dan wel van economisch of organisatorisch aan de wederpartij verbonden ondernemingen, voor zover zodanige feiten en omstandigheden hun in verband met de overeenkomst ter kennis zijn gekomen.
 2. Bij overtreding van dit artikel door de opdrachtgever verbeurt de opdrachtgever aan Dunico een direct opeisbare boete van vijftienduizend euro [Euro 15.000,-] voor iedere overtreding, en tevens tweehonderdvijftig euro [Euro 250,-] voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Dunico om in de plaats daarvan de werkelijk geleden schade van de opdrachtgever te vorderen.

 

Artikel 20: opschorting

 1. Dunico is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te storten indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of ter kennis van Dunico gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen. Dunico is in geen geval gehouden om enige vergoeding aan de opdrachtgever te betalen.
 2. Indien Dunico gebruik maakt van haar bevoegdheid om haar verplichtingen op te schorten zal zij dat gefaseerd doen. Afhankelijk van de opdracht kan deze fasering er als volgt uit zien:
 • Fase 1: indien de opdrachtgever langer dan 5 dagen in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Dunico, na daarvoor door Dunico in gebreke te zijn gesteld, kan Dunico de inlog van de opdrachtgever naar het portaal van de website buiten werking stellen;
 • Fase 2: indien de opdrachtgever langer dan 10 dagen in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Dunico, na daarvoor door Dunico in gebreke te zijn gesteld, kan Dunico de website van de opdrachtgever aanpassen naar een zakelijke “account suspended” pagina;
 • Fase 3: indien de opdrachtgever langer dan 15 dagen in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Dunico, na daarvoor door Dunico in gebreke te zijn gesteld, kan Dunico het uitgaande e-mailverkeer van de opdrachtgever blokkeren;
 • Fase 4: indien de opdrachtgever langer dan 20 dagen in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Dunico, na daarvoor door Dunico in gebreke te zijn gesteld, kan Dunico het inkomende e-mailverkeer van de opdrachtgever blokkeren.

 

Artikel 21: annulering

De opdrachtgever kan de opdracht aan Dunico enkel vooraf annuleren in wederzijds overleg. De opdrachtgever dient te allen tijde 30% van het overeengekomen tarief aan Dunico te betalen als een redelijke vergoeding voor het door haar geleden verlies dan wel de door haar gederfde winst, tenzij Dunico uitdrukkelijk anders heeft aangegeven.

 

Artikel 22: aansprakelijkheid

 1. Doet zich onverhoopt bij de uitvoering van de werkzaamheden een gebeurtenis voor die tot aansprakelijkheid leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Dunico afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat vanwege de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in dat geval voor rekening van Dunico komt.
 2. Dunico is niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade als de opdrachtgever op het moment waarop de hiervoor bedoelde gebeurtenis zich voordoet, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting tegenover Dunico.
 3. Dunico is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onvolkomenheden of tekortkomingen in apparatuur of programmatuur die is vervaardigd door anderen dan Dunico; daaronder begrepen de door Dunico meegeleverde of bij de opdrachtgever aanwezige pakketsoftware, software-componenten of runtime-faciliteiten van derden.
 4. Indien om welke reden dan ook geen uitkering van de bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Dunico voor een desbetreffende opdracht in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag tot een maximum van vijfentwintigduizend euro (Euro 25.000,-).

 

Artikel 23: nietigheid

Indien één of meer van deze bepalingen nietig mochten zijn blijven de overige bepalingen van kracht. De opdrachtgever en Dunico verplichten zich vooraf om in dat geval met elkaar in overleg te treden over nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepaling(en), waarbij zoveel als mogelijk de strekking van de overeenkomst en de nietige bepaling(en) behouden blijft.

 

Artikel 24: behoud van rechten

 1. Indien één van de partijen het nalaat om een van deze bepalingen af te dwingen, tast dit niet de rechten van die partij aan om alsnog nakoming door de andere partij te eisen.
 2. Indien één van de partijen zich neerlegt bij een schending van de verplichting van de andere partij betekent dat niet dat zij ook afstand doet van haar rechten die voortvloeien uit die schending of verplichting.

 

Artikel 25: wijzigingen

 1. Dunico is gerechtigd om de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Ten aanzien van reeds lopende overeenkomsten geldt dat wijziging(en) in de algemene voorwaarden ook gelden, na een termijn van 30 dagen na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging(en).
 3. Indien de opdrachtgever de wijziging(en) niet kan accepteren, kan hij tot de datum waarop de wijziging(en) van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging. Dunico is in geen geval gehouden om enige vergoeding aan de opdrachtgever te betalen.

 

Artikel 26: geschillen en toepasselijk recht

 1. Een geschil met betrekking tot de uitleg en/of de totstandkoming van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Dunico zal allereerst worden voorgelegd aan Dunico.
 2. Mocht het geschil na deze interne procedure niet zijn opgelost dan zal een geschil uitsluitend worden berecht door de Nederlandse rechter.
 3. Op alle overeenkomsten die met Dunico zijn gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 27: slotbepaling

De voorwaarden zijn niet alleen bedongen voor Dunico, maar ook voor de werknemers en hulppersonen van Dunico, als waren zij door henzelf bedongen. Onder hulppersonen zijn ook te begrijpen door Dunico ingeschakelde onderaannemers.

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Dunico aan derden zoals opdrachtgevers, zoals overeengekomen of bekend gemaakt met een overeenkomst, offerte, opdracht en/of opdrachtbevestiging tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van zaken. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt van de hand gewezen.

 

Artikel 1: definities

 1. De opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Dunico een opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten en/of zaken te leveren.
 2. De opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Webxperts B.V. h.o.d.n. Dunico, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 66357586 (hierna: Dunico).
 3. De opdracht: de in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Dunico te bepalen werkzaamheden, waaronder mede begrepen verkopen en leveringen van zaken, die door Dunico verricht moeten worden en de voorwaarden waaronder deze werkzaamheden verricht moeten worden.

 

Artikel 2: offertes

 1. Elke offerte van Dunico omvat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de opdracht.
 2. Elke offerte van Dunico geeft inzicht in de prijsvormingsmethode die zij voor de opdracht hanteert, de betalingswijze en de betalingstermijnen en -condities.
 3. Elke offerte van Dunico heeft een geldigheidsduur van 30 dagen na ontvangst door de opdrachtgever, tenzij Dunico uitdrukkelijk anders heeft aangegeven.
 4. Alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaven van Dunico zijn vrijblijvend, tenzij Dunico uitdrukkelijk anders heeft aangegeven.
 5. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij Dunico uitdrukkelijk anders heeft aangegeven.

 

Artikel 3: overeenkomsten

 1. Overeenkomsten komen pas tot stand na (digitale) ondertekening door de opdrachtgever en door Dunico.
 2. Overeenkomsten en prijsopgaven gelden slechts voor de opdrachten waarvoor deze zijn overeengekomen en niet voor toekomstige opdrachten aan Dunico.
 3. Overeenkomsten kunnen na wederzijds goedvinden slechts gewijzigd worden voor zover Dunico dat uitdrukkelijk heeft aangegeven.

 

Artikel 4: duur en beëindiging

 1. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door de opdrachtgever of door Dunico schriftelijk worden beëindigd, onder opgave van reden en met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
 2. Indien de opdrachtgever tussentijds een overeenkomst met Dunico beëindigd is Dunico gerechtigd om betaling te vorderen in ruil voor de werkzaamheden die zij op grond van de overeenkomst voor de opdrachtgever heeft verricht, voor het moment dat de overeenkomst tussentijds wordt beëindigd.
 3. Dunico kan een overeenkomst onmiddellijk beëindigen indien de opdrachtgever niet behoorlijk of niet volledig voldoet aan zijn verplichtingen jegens Dunico of daarmee in strijd handelt. Dunico is in geen geval gehouden om enige vergoeding aan de opdrachtgever te betalen.
 4. De opdrachtgever en Dunico hebben het recht om deze overeenkomst, zonder een schriftelijke ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter, met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
 • De wederpartij een beroep doet op overmacht en de overmachtsperiode langer dan 3 maanden heeft geduurd of zodra vaststaat dat deze periode langer dan 3 maanden zal duren of;
 • Door de wederpartij surséance van betaling is aangevraagd dan wel de wederpartij in staat van faillissement is verklaard.

 

Ook hebben beide partijen het recht om deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de wederpartij een verplichting die voortvloeit uit en/of samenhangt met deze overeenkomst niet nakomt, welke niet-nakoming zo ernstig is, dat van de wederpartij voortzetting van deze overeenkomst in redelijkheid niet gevergd kan worden en de verzakende partij, na daarvoor in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft om deze verplichting na te komen of nalatig blijft geëigende stappen te ondernemen om dit te corrigeren.

 

Artikel 5: verplichtingen van Dunico

 1. Dunico zal bij het verrichten van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 2. Dunico heeft bij het verrichten van haar werkzaamheden de bevoegdheid om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Dunico is echter niet aansprakelijk voor de keuze en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersonen, behoudens opzet of grove schuld van Dunico.
 3. Het doen van onderzoek naar het bestaan van octrooi-, auteurs- en portretrechten van derden behoort niet tot de werkzaamheden, tenzij Dunico uitdrukkelijk anders heeft aangegeven.
 4. Dunico zal, indien overeengekomen, de website zo spoedig mogelijk activeren of op een overeen te komen datum.
 5. Indien de overeengekomen datum dreigt overschreden te worden, zal Dunico dit zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever melden. De opdrachtgever en Dunico komen bij voorbaat overeen dat zij in dat geval met elkaar in overleg zullen gaan.

 

Artikel 6: verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever en alle betrokkenen verlenen Dunico zonder voorbehoud alle medewerking teneinde Dunico in de gelegenheid te stellen de opdracht zonder belemmeringen uit te kunnen voeren. Indien de opdrachtgever hier niet aan voldoet, is de opdrachtgever gehouden alle hierdoor ontstane kosten aan Dunico te vergoeden.
 2. Indien de opdracht door Dunico wordt uitgevoerd naar een door of namens de opdrachtgever vervaardigd ontwerp, staat de opdrachtgever in voor de deugdelijkheid van dat ontwerp, tenzij de opdrachtgever en Dunico uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. De opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Dunico van apparatuur, programmatuur en (elektronische) bestanden met het doel van gebruik, bewerking of verbetering. De opdrachtgever vrijwaart Dunico tegen elke aanspraak uit hoofde van een inbreuk op enig recht van een derde.
 4. De opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem aangeleverde (elektronische) bestanden, teksten en materialen juist zijn.

 

Artikel 7: programmatuur en gebruiksrecht

 1. Onder programmatuur wordt verstaan: alle op daartoe geëigende dragers vastgelegde, al dan niet voor machines leesbare instructies voor het doen functioneren van enige geautomatiseerde voorziening of voor het verwerken van gegevens daarin, alsmede rechtstreeks daarop betrekking hebbende documentatie en met inbegrip van voorbereidend en beschrijvend ontwerpmateriaal.
 2. De opdrachtgever verkrijgt het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht tot toepassing voor eigen gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie, tenzij de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders met elkaar overeen zijn gekomen.
 3. De programmatuur mag door de opdrachtgever uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de verwerkingseenheden en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daarover niets is overeengekomen wordt het gebruiksrecht van de opdrachtgever geacht te zijn verstrekt voor die verwerkingseenheden en aantal aansluitingen waarop de programmatuur voor de eerste keer werd gebruikt respectievelijk was aangesloten.
 4. Ander gebruik van de programmatuur, daaronder begrepen iedere vorm van beschikbaarstelling daarvan aan derden, is niet toegestaan.
 5. Enkel indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is de opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.
 6. Dunico is bevoegd tot het nemen van technische maatregelen ter bescherming van de programmatuur, terwijl de opdrachtgever is gehouden Dunico voor dat doel te allen tijde toegang tot de programmatuur te verschaffen.
 7. Onverwijld na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht van de programmatuur zal de opdrachtgever alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan Dunico retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat de opdrachtgever bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal vernietigen, zal de opdrachtgever van zodanige vernietiging aan Dunico onverwijld schriftelijk melding maken.

 

Artikel 8: programmatuur van toeleverancier

Indien en voor zover Dunico programmatuur van derden aan de opdrachtgever ter beschikking stelt, zullen, mits zulks door Dunico schriftelijk aan de opdrachtgever is meegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. Dunico zal deze voorwaarden in dat geval vooraf aan de opdrachtgever toezenden. De opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 9 millennium-bestendigheid

 1. Door Dunico vervaardigde datastructuren en algoritmen, hierna te noemen “code”, zijn millenniumbestendig.
 2. Onder millenniumbestendig wordt verstaan dat – voor zover het accepteren, opslaan, verwerken of presenteren van datums deel uitmaakt van de overeengekomen functionaliteit – noch de performance noch de functionaliteit wordt beïnvloed door datums voor, gedurende en na het jaar 2001 tot aan 31 december 2036.
 3. De garantie met betrekking tot millenniumbestendigheid geldt uitsluitend voor de door Dunico vervaardigde code en strekt zich niet uit tot bij de opdrachtgever aanwezige of door Dunico meegeleverde producten, software-componenten, interfaces of runtime-faciliteiten vervaardigd door de opdrachtgever of door derden.
 4. Dunico onderzoekt of verifieert de millenniumbestendigheid van bij de opdrachtgever aanwezige of door Dunico meegeleverde producten, software-componenten, interfaces of runtime-faciliteiten van opdrachtgever of van derden uitsluitend indien dat onderzoek uitdrukkelijk deel uitmaakt van de overeenkomst.

 

Artikel 10: aflevering, reclame en acceptatietest

 1. Dunico zal de te ontwikkelen programmatuur aan de opdrachtgever conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door Dunico uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen.
 2. De opdrachtgever dient de geleverde programmatuur bij aflevering, althans zo spoedig mogelijk, te (laten) testen, teneinde zich ervan te vergewissen of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, in het bijzonder of de programmatuur voldoet aan de overeengekomen functionele specificaties, een en ander ongeacht of reeds een acceptatietest heeft plaatsgevonden.
 3. Indien een (onderdeel van) de programmatuur niet voldoet aan de overeengekomen functionele specificaties, hierna aan te duiden met ‘defect’, dient de opdrachtgever dit defect, op straffe van verval van zijn rechten uit artikel 11, uiterlijk binnen één maand na levering van de programmatuur aan Dunico te melden. Dunico wordt geacht conform de overeenkomst te hebben geleverd indien en voor zover de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn van één maand melding heeft gemaakt van een defect.
 4. Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na terbeschikkingstelling of, indien een door Dunico uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is het de opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken.
 5. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur defecten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal de opdrachtgever Dunico hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.
 6. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur defecten bevat, zal de opdrachtgever Dunico uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de defecten informeren. Dunico zal zich naar beste vermogen inspannen om de gemelde defecten binnen een redelijke termijn te herstellen, onverminderd het bepaalde in artikel 11.

 

Artikel 11: defecten in programmatuur 

 1. Een defect kan slechts worden onderzocht en hersteld nadat de opdrachtgever het defect gedetailleerd omschreven bij Dunico heeft aangemeld overeenkomstig de procedures die Dunico hiertoe bekend heeft gemaakt en de opdrachtgever alle door Dunico noodzakelijk geachte informatie heeft verstrekt over de omstandigheden waaronder het defect zich heeft voorgedaan. Indien Dunico hiervoor geen procedures bekend heeft gemaakt, volstaat een schriftelijke mededeling van de opdrachtgever.
 2. Na afloop van de in artikel 10 lid 3 genoemde termijn is Dunico niet gehouden eventuele defecten te herstellen, tenzij er tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten dat als zodanig herstel omvat.
 3. Een defect kan slechts worden hersteld indien deze reproduceerbaar is.
 4. Dunico kan zijn gebruikelijke tarieven en de kosten van onderzoek en herstel in rekening brengen indien: – uit nader onderzoek blijkt dat geen sprake is van een defect in de door Dunico vervaardigde programmatuur; of – de defecten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld; of – de programmatuur door anderen dan Dunico is gewijzigd; of – er sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van opdrachtgever; of – er sprake is van andere niet aan Dunico toe te rekenen oorzaken, waaronder begrepen beperkingen, gebreken of tekortkomingen in apparatuur of programmatuur van anderen dan Dunico.
 5. Verminkte of verloren gegane gegevens worden niet hersteld.

 

Artikel 12: onderhoud van programmatuur  

 1. Dunico zal naar beste vermogen defecten herstellen in nieuwe versies van de programmatuur, onverminderd het bepaalde in artikel 11. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door Dunico te bepalen wijze en termijn aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
 2. Een defect wordt onderzocht op voorwaarde dat deze zich voordoet in een versie van de programmatuur die op dat moment door Dunico onderhouden wordt en de opdrachtgever alle door Dunico verstrekte wijzigingen en aanvullingen in die versie heeft aangebracht.
 3. Dunico zal bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur deze aan de opdrachtgever ter beschikking stellen. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Dunico niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele defecten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot de betreffende oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan Dunico van de opdrachtgever verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met Dunico aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.
 4. Indien de opdrachtgever niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met Dunico is aangegaan, kan Dunico door de opdrachtgever niet gehouden worden op een later moment wel een onderhoudsovereenkomst met hem aan te gaan.

 

Artikel 13: meerwerk

 1. De werkzaamheden van Dunico die niet in de offerte aan de opdrachtgever zijn omschreven worden aangemerkt als meerwerk.
 2. Dunico zal het meerwerk voor zover mogelijk vooraf aan de opdrachtgever bevestigen.
 3. De opdrachtgever aanvaardt dat de planning van de werkzaamheden door Dunico kan worden beïnvloed als sprake is van meerwerk.
 4. Dunico zal het overeengekomen meerwerk afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening brengen.

 

Artikel 14: voorschot, facturering, betalingstermijn en bijkomende kosten

 1. Dunico zal voor aanvang van haar werkzaamheden een voorschot aan de opdrachtgever in rekening brengen. Het voorschot dient voor aanvang van de werkzaamheden door de opdrachtgever te zijn voldaan.
 2. Dunico zal haar werkzaamheden maandelijks aan de opdrachtgever in rekening brengen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. De facturen van Dunico dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van de facturen komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 15: onvoorziene omstandigheden

 1. De opdrachtgever draagt het risico van het door Dunico constateren van omstandigheden die een wezenlijke belemmering of bemoeilijking van de uitvoering van de werkzaamheden betekent, behoudens voor zover Dunico redelijkerwijs van de aanwezigheid van die omstandigheden op de hoogte was of op de hoogte behoorde te zijn.
 2. Indien zich tijdens de uitvoering van de werkzaamheden onvoorziene omstandigheden voordoen zullen de opdrachtgever en Dunico hierover zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden.
 3. Eventuele kosten die Dunico moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist ter beperking van de schade zullen door de opdrachtgever aan Dunico worden vergoed. Dit is slechts anders indien de omstandigheid naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van Dunico komt.

 

Artikel 16: ontoerekenbare tekortkomingen

 1. In aanvulling van al hetgeen in de wet en jurisprudentie onder ontoerekenbare tekortkomingen wordt verstaan, leveren ook de volgende omstandigheden ontoerekenbare tekortkoming van Dunico op:
 2. Tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstakingen of beëindiging van dienstverband, overeenkomst van opdracht of freelance-contract;
 3. Vertraging bij of tekortkoming door leveranciers.
 4. Indien de ontoerekenbare tekortkoming niet langer dan twee maanden duurt, behoudt Dunico zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleveren zich niet meer voordoen.
 5. Indien de ontoerekenbare tekortkoming langer dan twee maanden duurt, zijn zowel Dunico als de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Dunico behoudt zich alsdan het recht voor om betaling te vorderen in ruil voor de werkzaamheden die zij op grond van de overeenkomst heeft verricht voordat is gebleken van de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleverden.

 

Artikel 17: eigendomsvoorbehoud

Alle door Dunico geleverde en nog te leveren zaken waaronder mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, programmatuur en (elektronische) bestanden blijven uitsluitend eigendom van Dunico, totdat alle vorderingen die Dunico op de opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in art. 3:92 lid 2 BW, volledig zijn betaald.

 

Artikel 18: intellectueel eigendom

Dunico behoudt zich het recht voor de door de verrichte werkzaamheden toegenomen of opgedane kennis in de breedste zin des woords voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie over of van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 19: vertrouwelijkheid

 1. Dunico en de opdrachtgever zullen zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst over en weer strikte geheimhouding betrachten omtrent al hetgeen hen bekend is ten aanzien van de kennis, benchmarkgegevens, zaken en belangen van de wederpartij in de breedste zin des woords, dan wel van economisch of organisatorisch aan de wederpartij verbonden ondernemingen, voor zover zodanige feiten en omstandigheden hun in verband met de overeenkomst ter kennis zijn gekomen.
 2. Bij overtreding van dit artikel door de opdrachtgever verbeurt de opdrachtgever aan Dunico een direct opeisbare boete van vijftienduizend euro [Euro 15.000,-] voor iedere overtreding, en tevens tweehonderdvijftig euro [Euro 250,-] voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Dunico om in de plaats daarvan de werkelijk geleden schade van de opdrachtgever te vorderen.

 

Artikel 20: opschorting

 1. Dunico is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te storten indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of ter kennis van Dunico gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen. Dunico is in geen geval gehouden om enige vergoeding aan de opdrachtgever te betalen.
 2. Indien Dunico gebruik maakt van haar bevoegdheid om haar verplichtingen op te schorten zal zij dat gefaseerd doen. Afhankelijk van de opdracht kan deze fasering er als volgt uit zien:
 • Fase 1: indien de opdrachtgever langer dan 5 dagen in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Dunico, na daarvoor door Dunico in gebreke te zijn gesteld, kan Dunico de inlog van de opdrachtgever naar het portaal van de website buiten werking stellen;
 • Fase 2: indien de opdrachtgever langer dan 10 dagen in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Dunico, na daarvoor door Dunico in gebreke te zijn gesteld, kan Dunico de website van de opdrachtgever aanpassen naar een zakelijke “account suspended” pagina;
 • Fase 3: indien de opdrachtgever langer dan 15 dagen in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Dunico, na daarvoor door Dunico in gebreke te zijn gesteld, kan Dunico het uitgaande e-mailverkeer van de opdrachtgever blokkeren;
 • Fase 4: indien de opdrachtgever langer dan 20 dagen in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Dunico, na daarvoor door Dunico in gebreke te zijn gesteld, kan Dunico het inkomende e-mailverkeer van de opdrachtgever blokkeren.

 

Artikel 21: annulering

De opdrachtgever kan de opdracht aan Dunico enkel vooraf annuleren in wederzijds overleg. De opdrachtgever dient te allen tijde 30% van het overeengekomen tarief aan Dunico te betalen als een redelijke vergoeding voor het door haar geleden verlies dan wel de door haar gederfde winst, tenzij Dunico uitdrukkelijk anders heeft aangegeven.

 

Artikel 22: aansprakelijkheid

 1. Doet zich onverhoopt bij de uitvoering van de werkzaamheden een gebeurtenis voor die tot aansprakelijkheid leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Dunico afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat vanwege de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in dat geval voor rekening van Dunico komt.
 2. Dunico is niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade als de opdrachtgever op het moment waarop de hiervoor bedoelde gebeurtenis zich voordoet, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting tegenover Dunico.
 3. Dunico is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onvolkomenheden of tekortkomingen in apparatuur of programmatuur die is vervaardigd door anderen dan Dunico; daaronder begrepen de door Dunico meegeleverde of bij de opdrachtgever aanwezige pakketsoftware, software-componenten of runtime-faciliteiten van derden.
 4. Indien om welke reden dan ook geen uitkering van de bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Dunico voor een desbetreffende opdracht in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag tot een maximum van vijfentwintigduizend euro (Euro 25.000,-).

 

Artikel 23: nietigheid

Indien één of meer van deze bepalingen nietig mochten zijn blijven de overige bepalingen van kracht. De opdrachtgever en Dunico verplichten zich vooraf om in dat geval met elkaar in overleg te treden over nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepaling(en), waarbij zoveel als mogelijk de strekking van de overeenkomst en de nietige bepaling(en) behouden blijft.

 

Artikel 24: behoud van rechten

 1. Indien één van de partijen het nalaat om een van deze bepalingen af te dwingen, tast dit niet de rechten van die partij aan om alsnog nakoming door de andere partij te eisen.
 2. Indien één van de partijen zich neerlegt bij een schending van de verplichting van de andere partij betekent dat niet dat zij ook afstand doet van haar rechten die voortvloeien uit die schending of verplichting.

 

Artikel 25: wijzigingen

 1. Dunico is gerechtigd om de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Ten aanzien van reeds lopende overeenkomsten geldt dat wijziging(en) in de algemene voorwaarden ook gelden, na een termijn van 30 dagen na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging(en).
 3. Indien de opdrachtgever de wijziging(en) niet kan accepteren, kan hij tot de datum waarop de wijziging(en) van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging. Dunico is in geen geval gehouden om enige vergoeding aan de opdrachtgever te betalen.

 

Artikel 26: geschillen en toepasselijk recht

 1. Een geschil met betrekking tot de uitleg en/of de totstandkoming van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Dunico zal allereerst worden voorgelegd aan Dunico.
 2. Mocht het geschil na deze interne procedure niet zijn opgelost dan zal een geschil uitsluitend worden berecht door de Nederlandse rechter.
 3. Op alle overeenkomsten die met Dunico zijn gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 27: slotbepaling

De voorwaarden zijn niet alleen bedongen voor Dunico, maar ook voor de werknemers en hulppersonen van Dunico, als waren zij door henzelf bedongen. Onder hulppersonen zijn ook te begrijpen door Dunico ingeschakelde onderaannemers.

easy scan

vraag de gratis easy scan aan!

gratis analyse en advies voor jouw bedrijf.

meer weten over de easy scan? klik hier.